Bibliotheek Mariengymnasium, Jever (D). De jonge Janssen bezocht deze school in de jaren 1830. De nieuwe huisvesting van de bibliotheek is gefinancierd door P.W. Janssens's Friesche Stichting.
P.W. Janssen's Friesche Stichting

Contactadressen:

voor Amsterdam:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.
amsterdam@gmail.com


voor Friesland:
Commissie van Beheer
P.W. Janssen's Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen

  De aanvraagVoorwaarden en criteriaTermijn en rapportage  
Voorwaarden
De P.W. Janssen’s Friesche Stichting geeft in beginsel geen bijdragen voor individuele aanvragen of voor dekking van exploitatietekorten of die leiden tot permanente steun. Ook een deels commercieel karakter van het project of een overheidsproject leidt tot afwijzing. Professionele fondsenwervers zijn in beginsel niet welkom. Dat geldt ook voor fondsenwervende organisaties als bijvoorbeeld het Rode Kruis en service-clubs; geen getrapte aanvragen derhalve. Het gedoteerde bedrag moet bij voorkeur rechtstreeks aan de doelgroep ten goede komen.
Verzoeken om steun
Initiatieven voor Friesland kunnen schriftelijk worden gericht aan de onderstaande contact adres. Het het voorkomen dat later met de aanvrager per e-mail wordt gecorrespondeerd dus vermeld altijd uw email adres.

Aanvragen voor de provincie Friesland
Commissie van Beheer P.W. Janssen’s Friesche Stichting
t.a.v. Ir A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB Heerenveen

Overige aanvragen – aanvragen voor Amsterdam
Overige aanvragen naar:
PW Janssen's Friesche Stichting
Postbus 15697
1001 ND Amsterdam
secretariaatpwjanssen.amsterdam@gmail.com
aanvraag als PDF alleen per e-mail sturen
Criteria
Als u een aanvraag bij de P.W. Janssen’s Friesche Stichting overweegt in te dienen, kunt u in het Fondsenboek (uitgegeven door het FIN) kijken of uw project bij meer fondsen in aanmerking komt voor ondersteuning. Het Fondsenboek ligt bij bibliotheken ter inzage.

Nog iets over onze werkwijze bij subsidieaanvragen. Wij hanteren geen formulier hiervoor. Uit de opstelling van de aanvraagbrief kan beter blijken omtrent de beweegredenen en motivatie er van.

  • Een aanvraag kan worden afgewezen. Zulk een afwijzing is onherroepelijk en wordt zo mogelijk gemotiveerd. Over een afgewezen aanvraag wordt geen discussie gevoerd.
  • Een aanvraag kan niet ontvankelijk worden verklaard. Dat kan bijvoorbeeld geschieden als een aanvraag de begunstiging van een privé-persoon beoogt.
  • Een aanvraag kan worden aangehouden om het Bestuur of de Commissie van Beheer moverende redenen. Dit zal van toepassing zijn indien nadere informatie wordt verlangd van de aanvragende instelling of moet worden in gewonnen door de Stichting.
  • Een aanvraag kan — geheel of gedeeltelijk — worden toegewezen. Dan is er de mogelijkheid dat zonder nader overleg een bepaald geldsbedrag aan de vragende instelling wordt overgemaakt. Het kan ook zijn dat de Stichting zich in beginsel bereid verklaart geld aan het project te doneren, maar van de aanvrager wordt verwacht ons te informeren als de gehele financiering rond is, dat er zekerheid bestaat dat het project doorgang vindt en dat de instelling ook aan de besteding van het bedrag toe is. In het laatstgenoemde geval is een toezegging geldig voor een jaar. Indien na een jaar niets meer is vernomen, vervalt de toezegging.
 
Home
Over de stichtingMissie en doelgroepenDe aanvraagHistorieContact